Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An

Vũ Sơn Tùng1, Trần Thanh Phong2
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
2 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xây dựng mô ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng. Mô hình chất lượng dịch vụ cấp độ 2 được áp dụng để đánh giá dịch vụ FiberVNN của VNPT Long An. Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp (định tính và định lượng); trong đó, thảo luận nhóm nhằm để điều chỉnh thang đo và kiểm định mô hình cấu trúc để kiểm định các giả thuyết trong mô hình. Dữ liệu cho nghiên cứu là một mẫu thuận tiện với 431 khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ FiberVNN trên 6 tháng tại Long An. Kết quả cho thấy, tất cả các giả thuyết trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê, cụ thể hình ảnh là trung gian bán phân trong mối liên hệ của chất lượng chức năng và chất lượng kỹ thuật với sự hài lòng của khách hàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Carman, J.M. (1990). Consumer perceptions of service quality: an assessment of the SERVQUAL dimensions. Journal of Retailing, 66, 33-55.
Carmines, E.G. & McIver, J.P. (1981). Analyzing models with unobserved variables. In Bohrnstedt, G.W. & Borgatta, E.F. [Eds.] Social measurement: Current issues. Beverly Hills: Sage.
Cronin, J.J. & Taylor, S.A. (1992). Measuring service quality: a re-examination and extension. Journal of Marketing, 56(3), 55-68. https://doi.org/10.1177/002224299205600304
Dabholkar, P., Thorpe, D.I. and Rentz, J.O. (1996). A measure of service quality for retail stores: scale development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 2-16. https://doi.org/10.1007/BF02893933
Grönroos, C. (1984). A service quality model and its market implications. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784
Grönroos, C. (1990). Service management and marketing: Managing the moments of truth in service competition. Jossey-Bass.
Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008. Phân tích dữ liệu với SPSS. NXB. Thống kê, Việt Nam.
Kang, G. D., & James, J. (2004). Service quality dimensions: an examination of Grönroos’s service quality model. Managing Service Quality: An International Journal, 14(4), 266-277. https://doi.org/10.1108/09604520410546806
Lages, L. F., & Fernandes, J. C. (2005). The SERPVAL scale: A multi-item instrument for measuring service personal values. Journal of Business Research, 58(11), 1562-1572. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.10.001
Lehtinen, U., & Lehtinen, J. R. (1982). Service quality: A study of quality dimensions. Service Management Institute.
Nguyễn Đình Thọ (2013). Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB. Tài Chính, Việt Nam.
Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. NXB. Đại học Quốc gia TPHCM. Việt Nam.
Nguyễn Huy Phong và Phạm Ngọc Thúy (2007). SERVQUAL hay SERVPERF – Một nghiên cứu so sánh trong ngành siêu thị bán lẻ Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 10(8), 24-32.
Nguyen, P. T., Cao, H. V., Phuoc, H. M., & Tran, P. T. (2022). Effects of Relational Benefits in the Model of Customers’ Benefits and Relationship Quality in Vietnam. Economies, 10(11), 283. https://doi.org/10.3390/economies10110283
Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory, 3rd ed. McGraw-Hill: New York.
Oliver, R. L. (1993). A conceptual model of service quality and service satisfaction: Comparative goals, different concepts. ADVANCES in Service Marketing and Management, 2, 65-85.
Oliver, R.L. and Swan, J.E. (1989). Consumer perceptions of interpersonal equity and satisfaction in transaction: a fields survey approach. Journal of Marketing, 53, 21-35. https://doi.org/10.1177/002224298905300202
Olson, J. & Reynolds, T. (1983). Understanding consumers’ cognitive structures: implications for advertising strategy, in Percy, L. and Woodside, A. (Eds), Advertising and Consumer Psychology. Lexington Books, Lexington, MA.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1994). Moving forward in service quality research: measuring different levels of customer expectations, comparing alternative scales, and examining the performance-behavioral intentions Link. Marketing Science Institute working paper, Report No. 94-114 September.
Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49, 41- 50. https://doi.org/10.1177/002224298504900403
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40. https://psycnet.apa.org/record/1989-10632-001
Patterson, P.G., Johnson, L.W. & Spreng, R.A. (1997). Modeling the determinants of customer satisfaction for business-to-business professional services. Journal of Academy of Marketing Science, 25(1), 4-17. https://doi.org/10.1007/BF02894505
Philip Kotler (2001). Những nguyên lý tiếp thị. NXB. Thống kê.
Quester, P.G. & Romaniuk, S. (1997). Service Quality In The Australian Advertising Industry: A Methodological Study. The Journal Of Services Marketing, 11(3), 180-192. https://doi.org/10.1108/08876049710168672
Taylor, S.A. & Baker, T.L. (1994). An assessment of the relationship between service quality and customer satisfaction in the information of consumers’ purchase intentions. Journal of Retailing, 70(2),163-178. https://doi.org/10.1016/0022-4359(94)90013-2
Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and values: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. https://doi.org/10.1177/00222429880520030
Zeithaml, V.A. & Bitner, M.J. (2000). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. 2nd Edition. McGraw-Hill, Boston.