Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

  •   Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc nếu có, cần giải thích trong phần Nhận xét cho Biên tập viên)
  •   Tập tin bài gửi phải gửi ở cả 2 định dạng Microsoft Word (*.doc, *.docx) and PDF (*.pdf)
  •   Bài viết không dài quá 25 trang (bao gồm cả bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục)
  •   Bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; khổ giấy A4; khoảng cách dòng single; cỡ chữ cho phần Tài liệu tham khảo 10
  •   Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.

1. QUY ĐỊNH CHUNG
Bản thảo bài viết gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing phải là bài viết chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí khoa học nào trước đó. Tác giả có trách nhiệm không gửi đăng bản thảo bài viết trên tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối của Ban biên tập Tạp chí.
Bài viết có độ dài không quá 25 trang (bao gồm cá bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục); bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; khổ giấy A4; khoảng cách dòng single; cỡ chữ cho phần Tài liệu tham khảo trích theo chuẩn APA 7th với cỡ chữ 10.
Gửi bài: Bài viết gửi đến Tạp chí bằng bản mềm qua email: jfm@ufm.edu.vn

2. QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN BÀI VIẾT

2.1. Tên bài viết (Title)
Tên bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cần phải ngắn gọn (không nên quá 20 chữ), rõ ràng và phải phản ánh nội dung chính của bài viết. Tên bài viết được viết hoa, in đậm, căn giữa, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 (Unicode). 

2.2. Tóm tắt bài viết (Abstract)
Tóm tắt bao gồm bằng tiếng Anh và tiếng Việt (không khác biệt về nội dung và ý nghĩa), có độ dài không quá 300 từ, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 (Unicode) được thể hiện thành một đoạn văn duy nhất (Paragraph), bao gồm: Khái quát về bối cảnh, mục tiêu, dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được và các kết luận chính, khuyến nghị quan trọng (nếu có). Tóm tắt phải thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài viết. Bản tóm tắt không bao gồm các phương trình, hình ảnh, tài liệu tham khảo.

2.3. Từ khóa (Keywords)

Từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Việt (tương đương về nội dung và ý nghĩa), từ 3-5 từ khóa, trình bày theo thứ tự alphabet. Tất cả các từ khóa không viết hoa, ngoại trừ tên riêng/tên khoa học. Các từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, không chấm câu ở từ khóa cuối.

2.4. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề (Introduction)
Phần giới thiệu (hoặc đặt vấn đề) cần thể hiện: (i) Sự cần thiết của chủ đề nghiên cứu; (ii) Mục tiêu nghiên cứu; (iii) Đóng góp về lý luận và thực tiễn dự kiến đạt được); (iv) Điểm mới của nghiên cứu; (v) Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết. Phần giới thiệu ngắn gọn, súc tích, không có tiêu đề phụ.

2.5. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (Literature review, Theoretical framework and Methods)
Nội dung phần này cần: (i)Trình bày rõ tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết liên quan; (ii) Khung lý thuyết hoặc khung phân tích sử dụng trong bài viết; (iii) Tác giả có thê lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng, hoặc cả hai tùy theo cách tiếp cận mà mình lựa chọn, trong đó cần thể hiện mô hình và các giả thuyết nghiên cứu (nghiên cứu định lượng) và/hoặc thiết kế nghiên cứu định tính, cũng như các phương pháp thu thập dữ liệu.

2.6. Kết quả và thảo luận (Results and discussion)
Phân này cần: (i) Diễn giải, phân tích các kết quả phát hiện mới; (ii) Rút ra mối quan hệ chung, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó.
Đối với một số dạng bài viết mang tính chất tư vấn, phần biện chính sách, ý kiến chuyên gia... phần này có thể chỉ tập trung vào đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu (đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân...).

2.7. Kết luận hoặc (và) khuyến nghị giải pháp (Conclusions or/and policy implications)
Tùy theo mục tiêu nghiên cứu, các bài viết cần có kết luận và đưa ra giải pháp hay khuyến nghị cho các nhà quản lý doanh nghiệp và/hoặc các nhà hoạch định chính sách xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

Hạn chế của nghiên cứu

2.8. Tài liệu tham khảo (Reference)
Tác giả liệt kê các tài liệu đã trích dẫn trong bài viết theo chuẩn APA 7th (lưu ý kèm mã Doi hoặc URL).