* TS. Lê Trung Đạo

                                                                          Tổng Biên tập

                                                                          (+84) 0903 730 127

                                                                           ltdao@ufm.edu.vn 

                                                                     

* PGS.TS. Phan Thị Hằng Nga                                                                            * ThS. Phạm Minh Tiến

   Thư ký Tòa soạn                                                                                                      Ban biên tập 

   (+84)  090770-3790                                                                                                (+84) 0986 887 129
   phannga@ufm.edu.vn                                                                                           phamminhtien@ufm.edu.vn
 

* ThS. Võ Ngọc Bảo Châu                                                                                  * ThS. Bùi Hồng Trang

  Ban biên tập                                                                                                           Ban biên tập

 (+84)  0989721811                                                                                                 (+84) 0976785867
  vochau@ufm.edu.vn                                                                                            trang.bh@ufm.edu.vn
 

* ThS. Lê Hồng Hạnh                                                                                         * ThS. Trần Viễn Phúc

   Ban biên tập                                                                                                          Chuyên viên IT

   (+84)  0906917116                                                                                              (+84) 0126.534.5374
  lehanh@ufm.edu.vn                                                                                             tv.phuc@ufm.edu.vn
 
 

* CN. Nguyễn Phan Hương Uyển                                            

  Trị sự                                                                                                      

   (+84) 0907 121 160                                                                                           
  nphuyen@ufm.edu.vn