Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã chọn gửi đăng bài. Xin vui lòng dành thời gian đọc và làm theo hướng dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi cá nhân và quá trình đăng bài được thuận lợi.

1. Quy định chung

- Bản thảo bài viết gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing là bản thảo gốc, mới và không trùng lắp với sản phẩm đã được xuất bản trước đây bao gồm cả sản phẩm do chính tác giả xuất bản.

- Bản thảo bài viết chỉ được gửi đến Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing và không gửi đăng ở tạp chí khác trong khi chờ đợi.

- Bản thảo không mang tính chất lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, gian lận và bất hợp pháp. Bản thảo không được sử dụng ngôn ngữ mang tính kỳ thị như phân biệt chủng tộc hay kỳ thị giới tính.

- Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing thực hiện quy trình phản biện kín. Tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được Ban biên tập ghi nhận vì sự phát triển bền vững của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Bài báo đáp ứng các yêu cầu sẽ được gửi đến tối thiểu là 2 chuyên gia phản biện độc lập để đánh giá chất lượng khoa học. Ban biên tập chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định cuối cùng liên quan đến việc chấp nhận hay không chấp nhận bài báo. Quyết định của Ban biên tập là cuối cùng.

- Hiện tại, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing không thu phí gửi bài, không tính phí về số trang bài báo và thực hiện truy cập mở đối với tất cả các bài báo đã xuất bản.

2. Hướng dẫn chung

- Bản thảo bài viết được viết bằng tiếng Việt. Có thể sử dụng bất kỳ thể loại dấu câu và chính tả phù hợp. Sử dụng dấu nháy đơn để trích dẫn trực tiếp, ngoại trừ trường hợp dấu ngoặc đơn nằm lồng vào dấu ngoặc đơn khác. Tất cả các trang phải được đánh số.

- Bản thảo không dài quá 15 trang đánh máy khổ A4 (bao gồm cả bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục); được định dạng với khoảng cách các dòng single và bao gồm trang tiêu đề với các nội dung: Tên bài viết, tên tác giả, nơi công tác (nếu có) và thông tin liên lạc. Cung cấp chính xác địa chỉ thư điện tử của tác giả. 

- Bản thảo cần tuân thủ theo thứ tự sau: trang tiêu đề; tóm tắt; từ khóa; Abstract và Keywords bằng tiếng Anh, nội dung chính; tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có); bảng biểu (nếu có); hình (nếu có). Các bảng biểu và hình cần được đánh số và thể hiện rõ vị trí trong bài viết.

- Không có yêu cầu bắt buộc cho việc định dạng nội dung chính của bài viết. Tuy nhiên, các bản thảo nên có đủ các phần quan trọng như: Giới thiệu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận

- Phần tóm tắt dao động từ 05 – 10 dòng và bắt buộc phải có khi gửi bài.

- Mỗi bản thảo không liệt kê nhiều hơn 5 từ khóa.

- Các dòng tiêu đề phải ngắn gọn, súc tích và đánh số thứ tự, sử dụng hệ thống thập phân cho phần phụ.

- Các tác giả cần cung cấp đầy đủ tên họ, nơi công tác, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử trên trang bìa của bản thảo. Nếu chỉ có một tác giả thì được xem là tác giả chính. Vui lòng cung cấp nơi công tác cũng là nơi thực hiện nghiên cứu. Nếu có bất kỳ tác giả trong nhóm nghiên cứu đổi đơn vị công tác trong suốt quá trình phản biện, cần ghi chú lại nơi công tác mới. Lưu ý rằng địa chỉ thư điện tử của người viết chính phải có trong bài báo được định dạng PDF cũng như ấn phẩm điện tử.

- Tất cả các cá nhân có quyền tác giả và có tên trong bản thảo được xem là đồng tác giả; người viết chính phải được toàn bộ nhóm tác giả đồng ý cho phép là người đại diện để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xuất bản bản thảo và thứ tự tên cũng cần được thỏa thuận trước giữa các thành viên.

- Tiểu sử khoa học tóm tắt của các tác giả không bắt buộc phải cung cấp.

3. Hướng dẫn chi tiết

- Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, khổ giấy A4, khoảng cách dòng Single, cỡ chữ phần Tài liệu tham khảo 10.

- Đánh số và Ngày tháng: sử dụng hoàn toàn chữ số Ả Rập (vd: 23). Ngày tháng được ghi như sau: 23/4/2020.

- Tiêu đề: Viết in, đậm tên bài báo.

- Tên tác giả: cung cấp đầy đủ họ tên của tác giả và các cộng sự trên trang tiêu đề.

- Nơi công tác: cung cấp nơi công tác của từng tác giả (cơ quan, đại học, thành phố, quốc gia)

- Thông tin người liên lạc: địa chỉ thư điện tử cơ quan của tác giả chính. Nhà xuất bản sẽ yêu cầu địa chỉ bưu điện, nhưng thông tin này không xuất bản.

- Phản biện kín: để bảo đảm danh tính của tác giả và các thành viên nghiên cứu không được tiết lộ với phản biện.

- Tóm tắt: Thể hiện rõ đoạn tóm tắt với tiêu đề và thu nhỏ cỡ chữ.

- Từ khóa: liệt kê tối đa 05 từ khóa để thuận tiện cho độc giả tìm kiếm bài báo. Khuyến khích tác giả sử dụng từ khóa ngắn gọn, không quá 6 chữ cho một từ khóa.

- Tiêu đề bên trong bài viết: vui lòng thể hiện tiêu đề ở từng phần trong bài báo:

  • Tiêu đề tầng 1 (ví dụ: Giới thiệu): in đậm, viết hoa ký tự đầu đối với tên riêng.
  • Tiêu đề tầng 2: in đậm, in nghiêng, viết hoa ký tự đầu đối với tên riêng
  • Tiêu đề tầng 3: in nghiêng, viết hoa ký tự đầu đối với tên riêng
  • Tiêu đề tầng 4: in nghiêng, bắt đầu ở mỗi đoạn. Văn bản theo sau ngay đó đứng sau dấu chấm hoặc dấu câu khác

- Bảng, hình và Biểu đồ: thể hiện rõ các bảng/hình/biểu đồ nằm ở vị trí nào trong nội dung. Các bảng và số liệu thực tế nên được trình bày ở cuối văn bản hoặc trong một tập tin riêng theo yêu cầu của Ban biên tập. 

- Chú thích cho Bảng/Hình: đảm bảo rằng các bảng/hình đều phải có chú thích. Chú thích ghi ngắn gọn (không phải trên chính hình đó) và yêu cầu phải có mô tả về hình ảnh. Tối thiểu hóa số lượng chữ trong hình nhưng phải giải thích tất cả các ký tự và viết tắt sử dụng trong hình.

- Tài liệu tham khảo

  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing áp dụng cách trích dẫn theo chuẩn APA (American Psychological Association). Trong đó, tên tác giả, tên bài báo/sách, tựa đề chương/bài báo, năm xuất bản, kỳ xuất bản và số trang phải được liệt kê. DOI được khuyến khích cung cấp.
  • Trích dẫn cho cơ sở dữ liệu: tạp chí khuyến khích tác giả trích dẫn các cơ sở dữ liệu trong bản thảo bằng cách trích dẫn chúng trong văn bản và đính kèm một trích dẫn trong Danh mục tài liệu tham khảo. Trích dẫn cho cơ sở dữ liệu bao gồm các yếu tố sau: tên tác giả, tên bộ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phiên bản (nếu có thể), năm, và định danh liên tục toàn cầu. Bỗ sung thêm [bộ dữ liệu] ngay trước tài liệu tham khảo để biết đó là tham chiếu dữ liệu.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Tài liệu bổ sung: nếu bài báo có bao gồm các đoạn ghi hình hoặc các tài liệu bổ sung, những tài liệu này phải được gửi kèm theo bài báo nhằm phục vụ công tác phản biện.

- Chú thích mỗi cuối trang: nên sử dụng ít và nên đánh số các chú thích liên tục trong suốt bài báo. 

- Dữ liệu nghiên cứu: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing khuyến khích và cho phép tác giả chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ nghiên cứu ở những nơi thích hợp và cho phép tác giả liên kết dữ liệu với các bài báo đã xuất bản của tác giả. 

- Phản biện kín: Tạp chí áp dụng hình thức phản biện kín hai chiều, bảo đảm bí mật danh tính của tác giả với phản biện và ngược lại. 

- Gửi bài: Mọi bài viết, thư từ, bao gồm thông báo về quyết định và yêu cầu chỉnh sửa của Ban biên tập… được gửi qua thư điện tử.

- Gửi bản chỉnh sửa: bất kể định dạng ban đầu của bản thảo là gì, sau khi chỉnh sửa, tác giả phải gửi lại cho tạp chí tập tin với định dạng có thể chỉnh sửa được. Bố cục văn bản càng đơn giản càng tốt. Hầu hết các mã định dạng văn bản sẽ được loại bỏ và thay thế khi xử lý bài báo. Để tránh các sai sót không cần thiết, tác giả nên sử dụng chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp có trong trình xử lý văn bản.