Ban biên tập

  1. Thạc sĩ Phạm Minh Tiến
  2. Thạc sĩ Võ Ngọc Bảo Châu
  3. Thạc sĩ Lê Thị Hồng Hạnh
  4. Thạc sĩ Bùi Hồng Trang
  5. Cộng tác viên trong và ngoài trường

Kỹ thuật viên:

        ThS. Trần Viễn Phúc