Quá trình phản biện, chọn lọc bài báo

Thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình nhận xét phản biện là công bằng và kịp thời. Việc chọn lọc các bài báo phải dựa trên chất lượng khoa học về nội dung và chủ đề phải nằm trong phạm vi nghiên cứu và được Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

Lựa chọn phản biện

Thành viên Ban biên tập nên chọn những chuyên gia phản biện có chuyên môn phù hợp với chủ đề nghiên cứu của bài báo gửi đăng, đồng thời cần xem xét tất cả thông tin liên quan đến xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan đến người phản biện nhằm đảm bảo sự công bằng, không có thiên vị.

Các bài báo thường phải được xem lại bởi ít nhất 2 người phản biện độc lập và nếu cần thiết, Thành viên Ban biên tập có thể mời thêm người phản biện thứ ba. Thành viên Ban biên tập phải tuân theo chính sách và quy định về công tác phản biện và xử lý quy trình phản biện để lựa chọn người phản biện phù hợp nhất, tránh lựa chọn những người phản biện không phù hợp.

Minh bạch và quy trình xử lý

Thành viên Ban biên tập cần đảm bảo tính minh bạch trong quá trình tác nghiệp cũng như tuần thủ đúng quy trình xử lý nghiệp vụ. 

Bảo mật

Thành viên Ban biên tập cần bảo vệ sự bảo mật của tất cả bài báo gửi đến Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing và tất cả thông tin liên lạc với người phản biện.

Công khai mâu thuẫn lợi ích

Thành viên Ban biên tập tuân thủ chính sách của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing liên quan đến việc tiết lộ các xung đột, mâu thuẫn lợi ích giữa các tác giả và người phản biện.

Thành viên Ban biên tập không được tham gia vào quá trình quyết định lựa chọn phản biện, phản biện, duyệt đăng bài báo của mình. Việc đánh giá phản biện đối với những trường hợp như vậy cần được xử lý độc lập với Thành viên Ban biên tập kể cả những cộng sự của thành viên Ban biên tập, và cần có một có một chính sách rõ ràng về đạo đức xuất bản.