Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing (viết tắt JFM) là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Trường Đại học Tài chính - Marketing. Định kỳ theo kỳ hạn để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, công bố, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn về lĩnh vực Kinh tế học, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Du lịch, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, v.v..

     * Chỉ số xuất bản ISSN 1859 – 3690

     * DOI: https://doi.org/10.52932

     * Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình (0,75đ)

     * Tạp chí xuất bản bằng tiếng Việt vào tháng 02, 04, 06, 08, 10 và 12 hằng năm

     * Tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh vào tháng 03, 07 và 11 hằng năm

     * Tạp chí đang nâng cấp và tăng cường chất lượng hướng đến đạt chuẩn khu vực ASEAN.

DOI1.png

Crossref3.png

blobid0.png

DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi1

Đã xuất bản: 2024-02-25

Số đầy đủ

Bài nghiên cứu