Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Trường Đại học Tài chính - Marketing.

     * Chỉ số xuất bản ISSN 1859 – 3690

      * DOI: https://doi.org/10.52932

     * Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình (0,5đ)

     * Tạp chí đang nâng cấp và tăng cường chất lượng hướng đến đạt chuẩn khu vực ASEAN.

DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi67

Đã xuất bản: 2022-02-25

Số đầy đủ

Bài nghiên cứu