Bạn quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo giới thiệu về tạp chí trang cho các chính sách phần của tạp chí, cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải đăng kí với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.