Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định tiếp tục đặt phòng qua website đại lý du lịch trực tuyến: Trường hợp nghiên cứu khách hàng là nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Quyết Thắng 1, Phạm Phương Thảo1
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech)

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định tiếp tục đặt phòng qua website của đại lý du lịch trực tuyến (OTA), nghiên cứu này đã được thực hiện trên 296 đối tượng khách hàng là nhân viên văn phòng hiện đang làm việc tại TPHCM. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thông qua phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM bằng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 05 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gồm chất lượng thông tin, tính bảo mật, chất lượng dịch vụ, thiết kế giao diện website, giá cả; trong đó, 03 yếu tố là sự hài lòng, giá cả, niềm tin có ảnh hưởng trực tiếp, cùng chiều đến ý định tiếp tục đặt phòng. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị được như ứng dụng khoa học kỹ thuật, thắt chặt bảo bảo mật, tạo dựng niềm tin, gia tăng trải nghiệm trực tuyến của người dùng, đề xuất một số biện pháp gia tăng chất lượng dịch vụ, các chính sách giá, kỹ thuật giảm giá… nhằm nâng cao sự hài lòng và ý định tiếp tục đặt phòng của khách hàng thông qua website OTA

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Agag, G., & El-Masry, A. A. (2016). Understanding consumer intention to participate in online travel community and effects on consumer intention to purchase travel online and WOM: An integration of innovation diffusion theory and TAM with trust. Computers in Human Behavior, 60, 97-111. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.038

Ali, F. (2016). Hotel website quality, perceived flow, customer satisfaction and purchase intention. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(2), 213-228. https://doi.org/10.1108/JHTT-02-2016-0010

Ananadan, R., & Sipahimalani, R. (2017). Accelerating the growth of Southeast Asia’s internet economy. Southeast Asia and India, Google and Portfolio Strategy and Risk Group, Temasek.
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411–423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411

Anderson, R. E., & Srinivasan, S. S. (2003). E‐satisfaction and e‐loyalty: A contingency framework. Psychology & Marketing, 20(2), 123-138. https://doi.org/10.1002/mar.10063

Bai, B., Law, R., & Wen, I. (2008). The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intentions: Evidence from Chinese online visitors. International Journal of Hospitality Management, 27(3), 391-402. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.10.008

Baumgartner, H.R., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139-161. https://doi.org/10.1016/0167-8116(95)00038-0

Chang, H. H., Wang, Y. H., & Yang, W. Y. (2009). The impact of e-service quality, customer satisfaction, and loyalty on e-marketing: Moderating effect of perceived value. Total Quality Management and Business Excellence, 20(4), 423-443. https://doi.org/10.1080/14783360902781923

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Collier, J. E., & Bienstock, C. C. (2006). Measuring service quality in e-retailing. Journal of Service Research, 8(3), 260-275. https://doi.org/10.1177/1094670505278867
Cronin Jr, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2), 193-218. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2
Đào Phúc Chiêu Hoàng (2018). Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng và ý định tiếp tục đặt của khách hàng, trường hợp dịch vụ đặt phòng qua đại lý du lịch trực tuyến (OTA). Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Doll, W. J., & Xia, W. (1997). Confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument: A replication. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 9(2), 24-31. https://doi.org/10.2307/249524

Dutta, S., Kumar Chauhan, R., & Chauhan, K. (2017). Factors affecting customer satisfaction of online travel agencies in India. Tourism and Hospitality Management, 23(2), 267-277. https://doi.org/10.20867/thm.23.2.3

Fassnacht, M., & Koese, I. (2006). Quality of electronic services: conceptualizing and testing a hierarchical model. Journal of Service Research, 9(1), 19-37. https://doi.org/10.1177/1094670506289531
Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Inexperience and experience with online stores: The importance of TAM and trust. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(3), 307-321. https://doi.org/10.1109/TEM.2003.817277

Ghasemaghaei, M., & Hassanein, K. (2015). Online information quality and consumer satisfaction: The moderating roles of contextual factors–A meta-analysis. Information & Management, 52(8), 965-981. https://doi.org/10.1016/j.im.2015.07.001

Gwo-Guang, L., & Hsiu-Fen, L. (2005). Customer perceptions of e-service quality in online shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 161-176. https://doi.org/10.1108/09590550510581485.
Hair Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J. & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson
Hao, J., Yu, Y., Law, R., & Fong, D. (2015). A genetic algorithm-based learning approach to understand customer satisfaction with OTA websites. Tourism Management, 48, 231-241. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.11.009

Hong, L. M., Zulkifli, W. F. W., Hamsani, N. H., & Shuaib, A. S. M. (2017). The Impact of Website Effectiveness towards Online Repurchase Intention. Journal of Entrepreneurship and Business, 5(2), 50-60. ttps://doi.org/10.17687/JEB.0502.05
Huyen,P., & Thu, N. (2019). The effect of website quality on repurchase intention with the mediation of perceived value: The case study of online travel agencies in Vietnam. Journal of Global Business Insights, 4(1), 78-91. https://www.doi.org/10.5038/2640-6489.4.1.1041

Järveläinen, J. (2003). Preferring offline bookings: an empirical study of channelchoice motives of online information seekers. In 16th Bled eCommerce Conference eTransformation, Bled, Slovenia.
Jöreskog, K. G. (1971). Simultaneous factor analysis in several populations. Psychometrika, 36(4), 409-426. https://doi.org/10.1007/BF02291366

Kim, H. W., Xu, Y., & Gupta, S. (2012). Which is more important in Internet shopping, perceived price or trust?. Electronic Commerce Research and Applications, 11(3), 241-252. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.06.003

Kim, W., & Lee, H. (2004). Comparison of web service quality between online travel agencies and online travel suppliers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(2–3), 105-116.
Kimery, K. M., & McCord, M. (2002, January). Third-party assurances: the road to trust in online retailing. In Proceedings of the 35th annual Hawaii international conference on system sciences (pp. 10-pp). IEEE.
Kotler, P., Keller, K.L., (2006). Marketing management (12th ed). NJ: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
Lacey, R., Suh, J., & Morgan, R. M. (2007). Differential Effects of Preferential Treatment Levels on Relational Outcomes. Journal of Service Research, 9(3), 241–256. https://doi.org/10.1177/1094670506295850

Lee, Y; Kozar, K.A.(2005). Investigating factors affecting the adoption of anti-spyware systems. Communications of the ACM, 48(3),72–77. https://doi.org/10.1145/1076211.1076243

Lin, H. (2007). The Impact of Website Quality Dimensions on Customer Satisfaction in the B2C E-Commerce Context. Total Quality Management & Business Excellence, 18, 363-378. https://doi.org/10.1080/14783360701231302
Ling, L., Dong, Y., Guo, X., & Liang, L. (2015). Availability management of hotel rooms under cooperation with online travel agencies. International Journal of Hospitality Management, 50, 145-152. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.07.005

Liu, J., & Zhang, E. (2014). An investigation of factors affecting customer selection of online hotel booking channels. International Journal of Hospitality Management, 39, 71-83. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.01.011

Liu,C., & Arnett, K.(2000). Exploring the factors associated with website success in the context of electronic commerce. Information and Management, 38(1), 23-33.https://doi.org/10.1016/S0378-7206(00)00049-5

Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology. Cambridge, MA: MIT Press.
Nguyễn Đình Thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. NXB Tài Chính.
Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2009). Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. NXB Thống kê.
Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (3rd ed). New York: Mc Graw Hill.
Pan, B., Zhang, L., & Law, R. (2013). The complex matter of online hotel choice. Cornell Hospitality Quarterly, 54(1), 74-83. https://doi.org/10.1177/1938965512463264

Pappas, N. (2017). Effect of marketing activities, benefits, risks, confusion due to over-choice, price, quality and consumer trust on online tourism purchasing. Journal of Marketing Communications, 23(2), 195-218. https://doi.org/10.1080/13527266.2015.1061037

Parasuraman, A., & Zinkhan, G. M. (2002). Marketing to and serving customers through the internet: An overview and research agenda. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(4), 286-295. Doi: 10.1177/009207002236906
Parasuraman, A., Zeitham, V. & Berry, L. (1985). A Conceptual model of service quality and is implication for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. https://doi.org/10.1177/002224298504900403

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: a multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research, 7(3), 213–233. https://doi.org/10.1177/1094670504271156

Pavlou P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce – integrating trust and risks with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7(4), 101-134. https://doi.org/10.1080/10864415.2003.11044275

Pitt, L. F., Watson, R. T., & Kavan, C. B. (1995). Service Quality: A Measure of Information Systems Effectiveness. MIS Quarterly, 19(2), 173-187. https://doi.org/10.2307/249687

Pratminingsih, S. A., Lipuringtyas, C., & Rimenta, T. (2013). Factors influencing customer loyalty toward online shopping. International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(3), 104-110.
Pratminingsih, S.A., Lipuringtyas, C., & Rimenta, T. (2013). Factors Influencing Customer Loyalty Toward Online Shopping. International journal Trade, Economics and Finance, 4(3),104-110.
Ratnasingham, P. (1998). The importance of trust in electronic commerce. Internet Research, 8(4), 313-321. https://doi.org/10.1108/10662249810231050.

Reichheld, F. F., & Schefter, P. (2000). E-loyalty: your secret weapon on the web. Harvard Business Review, 78(4), 105-113.
Shneiderman, B. (1998). Designing the user interface: Strategies for effective human (3rd ed.). Boston, MA: Addison Wesley Longman, Inc.
Song, J., Baker, J., Lee, S., & Wetherbe, J. C. (2012). Examining online consumers’ behavior: A service-oriented view. International Journal of Information Management, 32(3), 221-231. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.11.002

Tandon, U., Kiran, R., & Sah, A.N. (2017). Customer Satisfaction as Mediator Between Website Service Quality and Repurchase Intention: An Emerging Economy Case. Service Science archive, 9, 106-120.
Thornton, G. (2019). Tóm tắt báo cáo Khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn thường niên, năm 2018. Việt Nam: Công ty TNHH Grant Thornton.
Tổng cục Du lịch (2019). Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019. Hà Nội: Tổng cục Du Lịch.
Turban, E., & Gehrke, D. (2000). Determinants of e-commerce website. Human Systems Management, 19(2), 111-120.
Van Riel, A. C. R., Semeijn, J., & Pauwels, P. (2004). Online Travel Service Quality: The Role of Pre-Transaction Services. Total Quality Management and Business Excellence, 15, 475-493.
https://doi.org/10.1080/1478336042000183578
Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2003). eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing, 3(79), 183-198.
Wong, J., & Law, R. (2005). Analyzing the intention to purchase on hotel websites: a study of travelers to Hong Kong. International Journal of Hospitality Management, 24(3), 311-329.
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2004.08.002
Xia, Y., Zafar, U. A., Morry, G., Goh, S. B., Tham, S. M., & Lim, L. H. (2003). Consumer preferences for commercial Web site design: an Asia-Pacific perspective. Journal of Consumer Marketing, 20(1), 10-27.
Yulisetiarini, D., Subagio, A., Paramu, H. & Irawan, B. (2017). Customer Repurchase Intention and Satisfaction in Online Shopping. International Business Management, 11, 215-221.
Zeithaml, V., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2002). Service quality delivery through web sites: A critical review of extant knowledge. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(4), 362-375. https://doi.org/10.1177/009207002236911
Zhilin, Y., & Xiang, F. (2004). Online service quality dimensions and their relationships with satisfaction. A content analysis of customer reviews of securities brokerage services. International Journal of Service Industry Management, 15(3), 302-326. https://doi.org/10.1108/09564230410540953