Sơn, Đoàn Bảo, Hà Minh Trí, và Hồ Nguyễn Công Trình. “Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, vốn Trí tuệ Và hiệu Quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông Tin Và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 14, no. 2 (Tháng Tư 25, 2023): 73-85. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://jfm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/335.