Sơn, Đoàn B., H. M. . Trí, và H. N. C. . Trình. “Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, vốn Trí tuệ Và hiệu Quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông Tin Và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, vol 14, số p.h 2, Tháng Tư 2023, tr 73-85, doi:10.52932/jfm.vi2.335.