[1]
V. S. . Tùng và T. T. . Phong, “Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An”, JFM, vol 15, số p.h 3, tr 147-157, tháng 4 2024.