[1]
Đoàn B. Sơn, H. M. . Trí, và H. N. C. . Trình, “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vốn trí tuệ và hiệu quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông tin và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh”, JFM, vol 14, số p.h 2, tr 73-85, tháng 4 2023.