Tùng, V. S. . và Phong, T. T. . (2024) “Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, 15(3), tr 147-157. doi: 10.52932/jfm.vi3.358.