Sơn, Đoàn B., Trí, H. M. . và Trình, H. N. C. . (2023) “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vốn trí tuệ và hiệu quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông tin và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, 14(2), tr 73-85. doi: 10.52932/jfm.vi2.335.