SƠN, Đoàn B.; TRÍ, H. M. .; TRÌNH, H. N. C. . Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vốn trí tuệ và hiệu quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông tin và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 73-85, 2023. DOI: 10.52932/jfm.vi2.335. Disponível em: https://jfm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/335. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.