Sơn, Đoàn B., Trí, H. M. ., & Trình, H. N. C. . (2023). Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vốn trí tuệ và hiệu quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông tin và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, 14(2), 73-85. https://doi.org/10.52932/jfm.vi2.335