[1]
Tùng, V.S. và Phong, T.T. 2024. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. 15, 3 (tháng 4 2024), 147-157. DOI:https://doi.org/10.52932/jfm.vi3.358.