[1]
Sơn, Đoàn B., Trí, H.M. và Trình, H.N.C. 2023. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vốn trí tuệ và hiệu quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông tin và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. 14, 2 (tháng 4 2023), 73-85. DOI:https://doi.org/10.52932/jfm.vi2.335.