Quay trở lại chi tiết bài báo Nhân tố ảnh hưởng tới chuyển đổi số - Nghiên cứu mô hình chấp nhận công nghệ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam Download Download PDF