Quay trở lại chi tiết bài báo Tái cấu trúc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam: Vai trò điều tiết của chuyển đổi số Download Download PDF